Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

INFORMACJA

 

Od dnia 29.03.2021 r. do 16.04.2021 r. Przedszkole będzie zamknięte.   W tych dniach możliwość skorzystania z opieki, mają wyłącznie dzieci rodziców, których dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Nrodowej z dnia 26 marca 2021 r.

 

W tym czasie przedszkole będzie czynne od godz. 700 do 1700

Dla wszystkich grup będzie prowadzone nauczanie zdalne.

 

 

Prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola.

 

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSZKOLA  I  ORGANIZACJA  PLACÓWKI

 

         Przedszkole Samorządowe Nr 1 jest jednym z 14 przedszkoli ( 4 publiczne, 10 niepublicznych) działających na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Usytuowane jest z dala od centrum miasta, dzięki czemu jest tu bezpiecznie i spokojnie. Dodatkowym walorem jest to, że położone jest  na wysokiej wiślanej skarpie, skąd rozciąga się piękny widok na Wisłę i jej stare koryto.

         W przedszkolu jest 8 oddziałów, w których przebywa 195 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zadowala a jednocześnie niepokoi fakt, że liczba kart zgłoszeń do przedszkola przewyższa liczbę miejsc, którymi placówka dysponuje.

         Dziećmi uczęszczającymi do przedszkola zajmuje się 16 nauczycielek   z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz 8 pomocy nauczyciela.

Nauczycielki pracują w systemie zmianowym: jedna do południa, druga po południu. Zatrudnione są również logopeda i psycholog. W przedszkolu obowiązuje zasada prowadzenia grupy  od trzylatków do sześciolatków. Dzięki tej zasadzie, zarówno dzieci, rodzice  i nauczycielki, poznają się wzajemnie i mają dużą wiedzę o sobie. Zmiana nauczycielki w każdym roku byłaby niekorzystna dla dzieci i narażałaby  je na niepotrzebne stresy. Tak więc ta zasada ciągłości sprzyja zapewnieniu skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej.

         Przedszkole zawdzięcza swoją popularność wysokiemu poziomowi dydaktycznemu i atrakcyjności zajęć. Organizowanych jest wiele uroczystości  i imprez o charakterze wewnątrz przedszkolnym z udziałem członków najbliższej rodziny dzieci – rodzice, dziadkowie.

         Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym  i przyrodniczym.

         Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej.

         Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola,

         Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a szczególności:

  • Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobyt  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
  • Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
  • Stosuje w swoich działaniach odpowiednie zasady i przepisy bhp i ppoż.;
  • Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

Aby sprostać wszystkim zadaniom i celom, należy stworzyć dzieciom atmosferę radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Taka atmosfera panujew naszym przedszkolu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją:

 

Wizja i misja Przedszkola Samorządowego Nr 1

Statut Przedszkola

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-12